Logo CE Delft

Energie

Om aan de Europese doelstellingen voor klimaat en energie en aan het wereldwijde klimaatakkoord te voldoen, zijn grootschalige en ingrijpende veranderingen nodig in ons energiesysteem. De elektriciteits- en warmtevoorziening heeft een aandeel van meer dan 75% in de energievraag en de CO2-emissies van ons land, en is voor het overgrote deel nog gebaseerd op fossiele bronnen zoals kolen en aardgas. Europees ligt dat beeld niet anders.

Het aandeel hernieuwbare energie zal de komende decennia dan ook fors (moeten) groeien, en tegelijkertijd effectief moeten worden ingepast in ons energiesysteem. Ook in energiebesparing zal verder moeten worden geïnvesteerd, en innovatieve oplossingen in alle sectoren zullen zorgen voor lagere kosten en vernieuwing van het systeem.
Wij helpen partijen om deze veranderingen vorm te geven.

Veel van ons werk is gericht op de analyse van het beleid, de technologieën en kosten om het aandeel duurzame energie te vergroten en in te passen in het systeem, en om maatregelen te treffen waarmee energie wordt bespaard. Aan de productiekant doen we studies naar de mogelijkheden van zowel de huidige energiecentrales als ook de verschillende hernieuwbare energieopties. We onderzoeken daarnaast een brede range aan opties voor de flexibilisering van de energievraag, energieopslag en Power to X routes, zowel bij de industrie als ook op het niveau van huishoudens en buurten. We maken daarbij onder andere gebruik van zelf ontwikkelde rekenmodellen zoals CEGOIA en Powerflex.

We brengen de mogelijkheden in kaart om met nieuw beleid en regelgeving deze ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren, berekenen businesscases voor bedrijven en brengen partijen bij elkaar en werken mee aan de implementatie. We helpen mee om innovatieve technologieën te ontwikkelen en ontwerpen toekomstscenario’s voor overheden en bedrijven. We analyseren de technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid, kansen en bedreigingen van beleid en technologieën.

Onze klanten zijn zeer divers, variërend van energie- en netwerkbedrijven, industriële bedrijven, de nationale overheid, gemeenten en provincies,  de Europese Commissie en Parlement, tot milieuorganisaties.